Finanšu un nefinanšu mērķi

 

Finanšu rādītāji (2019.- 2023. gads):

  2019 2020 2021 2022 2023
APGROZĪJUMS
915 047 966 021 1 074 443 1 106 010 1 302 245
APGROZĀMIE LĪDZEKĻI
256 717  213 080 260 078 470 216 255 140
ĪSTERMIŅA SAISTĪBAS
145 176  112 589 230 935 394 422 352 868
PAŠU KAPITĀLA RENTABILITĀTE (%)
-11,4  -22,39 -36,85 -95,03 23,75
AKTĪVU RENTABILITĀTE (%)
-4,8  -9,3 -11,34 -14,43 5,97
REALIZĀCIJAS RENTABILITĀTE  (%)
-4  -6,6 -8,37 -12,74 3,55
LIKVIDITĀTES KOEFICIENTS
1,8  1,9 1,1 1,2 0,72
NETO PEĻŅA
-36 360  -64 303 -89 895 -140 923 46 196

SIA “Vīgants” finansējumu veido ieņēmumi no Jēkabpils novada pašvaldības deleģēto autonomo funkciju pakalpojumu sniegšanas, ieņēmumi no dzīvojamo māju pārvaldīšanas un apsaimniekošanas, kā arī ieņēmumi no maksas pakalpojumu sniegšanas.

Kapitālsabiedrības galvenais mērķis ir nodrošināt Jēkabpils novada pašvaldības funkciju izpildi dzīvokļu apsaimniekošanas un komunālo pakalpojumu sfērā. Nodrošināt uzņēmuma finansiālo līdzsvaru un stabilitāti, un peļņas gūšanu, optimālās pakalpojumu cenas un ekonomiski pamatotas izmaksas.

Būtisks naudas plūsmas ietekmējošs faktors ir debitoru parādu apjoms. Lai nodrošinātu pakalpojumu sniegšanas kvalitāti un stabilu, vienmērīgu finanšu plūsmu, turpināsies darbs ar šaubīgiem debitoriem.

Nodrošināt darbiniekiem atalgojumu, ņemot vērā veicamā darba sarežģītību un vidējo darba samaksu valstī.

Finanšu mērķu izpildes rādītāji:

2023.gada Sabiedrības neto apgrozījums ir 1 302 245 EUR, kas salīdzinot ar 2022.gadu, ir pieaudzis par 17,74%. Neto apgrozījuma pieaugums saistīts ar siltumenerģijas piegādes ieņēmumu un ūdensapgādes pakalpojumu ieņēmumu un apsaimniekošanas ieņēmumu pieaugumu. Pēdējo piecu pārskata gadu finanšu rādītāji, t.i. 2019. – 2023.gads, parāda, ka 2019.gada neto apgrozījums pret 2023.gada neto apgrozījumu ir pieaudzis par 42,31%.

SIA “Vīgants “ neto apgrozījums no 2019. – 2023.gadam, EUR

 

2019

2020

2021

2022 2023

Ieņēmumi no regulējamo pakalpojumu sniegšanas

398 302

395 636

489 999

661 416 693 859

Ieņēmumi no citiem pakalpojumu veidiem

516 745

570 385

584 444

444 594 608 386

KOPĀ:

915 047

966 021

1 074 443

1 106 010 1 302 245

Regulējamo sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas ieņēmumi pārskata periodā ir pieauguši par 4,905%, salīdzinot 2022.gadu. Regulējamo sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas ieņēmumi kopējos Sabiedrības ieņēmumos sastāda   2019.gadā 43,53%, 2020.gadā 40,96%, 2021.gadā 45,60%, 2022.gadā 59,80%, 2023.gadā 53,28%.

Sabiedrībai, no 2019. – 2022.gadam,  rezultāts ir zaudējumi, savukārt 2023.gadā pārskata gads noslēgts ar peļņu, kas norāda uz to, ka Sabiedrības pamatdarbība ir rentabla, t.i. spēja veikt ienesīgu saimniecisko darbību, norādot uz ieguldītā kapitāla izmantošanas efektivitāti, spēja segt savas saistības. 

Sabiedrības galvenais mērķis pārskata gados ir bijis strādāt efektīvi un sniegt kvalitatīvus pakalpojumus, nodrošinot finanšu darbības stabilitāti, spēju pielāgoties ekonomiskajām izmaiņām, kas būtiski Sabiedrības turpmākai darbībai.

Nefinanšu mērķi

 1. Klientu apkalpošanas un komunikācijas kvalitātes uzlabošana;
 2. Sabiedrības informēšana, izglītošana komunālo pakalpojumu un vides jautājumos;
 3. Aktīva komunikācija ar iedzīvotājiem;
 4. Regulāra uzdevumu savlaicīga izpilde;
 5. Darbinieku kvalifikācijas celšana;
 6. Debitoru parādu atgūšanas efektivitātes paaugstināšana.

Mērķu izpildes rādītāji:

 1. Darbu vadītāji seko klientu apkalpošanai, kur galvenie klienti ir iedzīvotāji (dzīvokļu īpašnieki un īrnieki). Katra klients tiek uzklausīts un klientu priekšlikumi tiek izvērtēti. Plānojot un veicot darbus ņemam vērā iedzīvotāju viedokli, uzlabojot komunikācijas un veikto darbu kvalitāti;
 2. SIA “Vīgants” aktualitātes tiek atspoguļotas mājas lapā www.vigants.lv, izvietoti bukleti un plakāti par atkritumu šķirošanu;
 3. Uz visām iedzīvotāju vēstulēm, telefona zvaniem, e-pasta vēstulēm tiek atbildēts normatīvo aktu noteiktajā termiņā;
 4. Notiek administrācijas darbinieku sapulces, kurās tiek apspriestas nedēļas aktualitātes, veicamie uzdevumi, padarītie darbi un aktualizēti citi saistītie jautājumi;
 5. Darbinieki regulāri apmeklē kvalifikācijas celšanas kursus;
 6. Tiek aktīvi strādāts pie debitoru parādu atgūšanas, ņemot vērā SIA “Vīgants” izstrādātos noteikumus: “Debitoru parādu piedziņas kārtības noteikumi”.