Finanšu un nefinanšu mērķi

 

Finanšu rādītāji (2017.- 2021. gads):

 

  2017 2018 2019 2020 2021
APGROZĪJUMS
783 463 865 146 915 047 966 021 1 074 443
APGROZĀMIE LĪDZEKĻI
213 795 249 734 256 717  213 080 260 078
ĪSTERMIŅA SAISTĪBAS
122 885 189 940 145 176  112 589 230 935
PAŠU KAPITĀLA RENTABILITĀTE (%)
-14,1 -3,4 -11,4  -22,39 -36,85
AKTĪVU RENTABILITĀTE (%)
-5,7 -1,5 -4,8  -9,3 -11,34
REALIZĀCIJAS RENTABILITĀTE  (%)
-5,5 -1,3 -4  -6,6 -8,37
LIKVIDITĀTES KOEFICIENTS
1,7 1,3 1,8  1,9 1,1
NETO PEĻŅA
-43 356 -11 485 -36 360  -64 303 -89 895

SIA “Vīgants” finansējumu veido ieņēmumi no Jēkabpils novada pašvaldības deleģēto autonomo funkciju pakalpojumu sniegšanas, ieņēmumi no dzīvojamo māju pārvaldīšanas un apsaimniekošanas, kā arī ieņēmumi no maksas pakalpojumu sniegšanas.

Kapitālsabiedrības galvenais mērķis ir nodrošināt Jēkabpils novada pašvaldības funkciju izpildi dzīvokļu apsaimniekošanas un komunālo pakalpojumu sfērā. Nodrošināt uzņēmuma finansiālo līdzsvaru un stabilitāti, un nākotnē arī peļņas gūšanu, optimālas pakalpojumu cenas un ekonomiski pamatotas izmaksas.

Kā ļoti svarīgs naudas plūsmas ietekmējošs faktors ir debitoru parāda apjoms. Lai nodrošinātu pakalpojumu sniegšanas kvalitāti un stabilu, vienmērīgu finanšu plūsmu, turpināsies darbs ar problemātiskajiem klientiem, lai samazinātu debitoru parādu.

Nodrošināt darbiniekiem atalgojumu, ņemot vērā veicamā darba sarežģītību un vidējo darba samaksu valstī.

Finanšu mērķu izpildes rādītāji:

2021.gada Kapitālsabiedrības neto apgrozījums ir 1 074 443 EUR, kas salīdzinot ar 2020.gadu, ir pieaudzis par 11,22%. Neto apgrozījuma pieaugums saistīts ar siltumenerģijas piegādes ieņēmumu un atkritumu savākšanas un apsaimniekošanas ieņēmumu pieaugumu. Pēdējo piecu pārskata gadu finanšu rādītāji, t.i. 2017. – 2021.gads, parāda, ka 2017.gada neto apgrozījums pret 2021.gada neto apgrozījumu ir pieaudzis par 37,14%.

SIA “Vīgants “ neto apgrozījums no 2017. – 2021.gadam, EUR

 

2017

2018

2019

2020

2021

Ieņēmumi no regulējamo pakalpojumu sniegšanas

349 919

367 544

398 302

395 636

489 999

Ieņēmumi no citiem pakalpojumu veidiem

433 544

497 602

516 745

570 385

584 444

KOPĀ:

783 463

865 146

915 047

966 021

1 074 443

Regulējamo sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas ieņēmumi pārskata periodā ir pieauguši par 40,03%. Savukārt, salīdzinot 2021. un 2020.gadu, regulējamo pakalpojumu sniegšanas ieņēmumi ir pieauguši  par 23,85%. Regulējamo sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas ieņēmumi kopējos Kapitālsabiedrības ieņēmumos sastāda 2017.gadā 44,66%, 2018.gadā 42,48%, 2019.gadā 43,53%, 2020.gadā 40,96%, 2021.gadā 45,60%.

Neskatoties uz to, ka Kapitālsabiedrības pēdējo piecu gadu rezultāts ir zaudējumi, Kapitālsabiedrības likviditātes koeficients ir lielāks par 1, kas norāda uz to, ka Kapitālsabiedrība spēj segt savas saistības. 

Kapitālsabiedrības galvenais mērķis pārskata gados ir bijis strādāt efektīvi un sniegt kvalitatīvus pakalpojumus, nodrošinot finanšu darbības stabilitāti, spēju pielāgoties ekonomiskajām izmaiņām, kas būtiski Kapitālsabiedrības turpmākai darbībai.

Nefinanšu mērķi

 1. Klientu apkalpošanas un komunikācijas kvalitātes uzlabošana;
 2. Sabiedrības informēšana, izglītošana komunālo pakalpojumu un vides jautājumos;
 3. Aktīva komunikācija ar iedzīvotājiem;
 4. Regulāra uzdevumu savlaicīga izpilde;
 5. Darbinieku kvalifikācijas celšana;
 6. Debitoru parādu atgūšanas efektivitātes paaugstināšana.

Mērķu izpildes rādītāji:

 1. Darbu vadītāji seko klientu apkalpošanai, kur galvenie klienti ir iedzīvotāji (dzīvokļu īpašnieki un īrnieki). Katrs klients tiek uzklausīts un klientu priekšlikumi tiek izvērtēti. Plānojot un veicot darbus ņemam vērā iedzīvotāju viedokli, uzlabojot komunikācijas un veikto darbu kvalitāti;
 2. SIA “Vīgants” aktualitātes tiek atspoguļotas mājas lapā www.vigants.lv, izvietoti bukleti un plakāti par atkritumu šķirošanu;
 3. Uz visām iedzīvotāju vēstulēm, telefona zvaniem, e-pasta vēstulēm, tiek atbildēts normatīvo aktu noteiktajā termiņā;
 4. Notiek administrācijas darbinieku sapulces, kurās tiek apspriestas nedēļas aktualitātes, veicamie uzdevumi, padarītie darbi un aktualizēti citi saistītie jautājumi;
 5. Darbinieki regulāri apmeklē kvalifikācijas celšanas kursus;
 6. Tiek aktīvi strādāts pie debitoru parādu atgūšanas, ņemot vērā SIA “Vīgants” izstrādātos noteikumus: “Debitoru parādu piedziņas kārtības noteikumi”.