Darbības veids

Sabiedrības komercdarbības veidi (NACE klasifikators):

1. Gāzveida kurināmā sadale pa cauruļvadiem (35.22.)

2. Tvaika piegāde un gaisa kondicionēšana (35.30)

3. Gāzes realizācija pa cauruļvadiem (35.23.)

4. Ūdens ieguve, attīrīšana un apgāde (36.00)

5. Notekūdeņu savākšana un attīrīšana (37.00)

6. Ūdensapgādes sistēmu būvniecība (42.21.)

7. Ceļu un maģistrāļu būvniecība (42.11)

8. Elektroinstalācijas ierīkošana (43.21)

9. Cauruļvadu, apkures un gaisa kondicionēšanas iekārtu uzstādīšana (43.22)

10. Būvdarbu pabeigšana (43.3)

11. Citi specializētie būvdarbi (43.9)

12. Kravu pārvadājumi pa autoceļiem (49.41)

13. Sava nekustama īpašuma pirkšana un pārdošana (68.10)

14. Sava vai nomāta nekustamā īpašuma izīrēšana un pārvaldīšana (68.20)

15. Nekustamā īpašuma pārvaldīšana par atlīdzību vai uz līguma pamata (68.32)

16. Cita veida tīrīšanas darbības (81.29)

17. Ainavu veidošanas un uzturēšanas darbības (81.30)