Par mums

Par Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “VĪGANTS”:

1992.gada 14.aprīlī Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā tika reģistrēts Jēkabpils rajona Salas pagasta pašvaldības uzņēmums “VĪGANTS”. 2004.gada 27.februārī uzņēmums tika reorganizēts un ierakstīts Komercreģistrā kā Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “VĪGANTS”. Ņemot vērā Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma Pārejas noteikumu 6.punktu, Jēkabpils novada pašvaldība, Reģ.Nr. 90000024205, Brīvības iela 120, Jēkabpils ir Salas novada pašvaldības finanšu, mantas, tiesību un saistību pārņēmēja. Ar Latvijas Republikas Uzņēmuma Reģistra Lēmumu no 16.07.2021., SIA “Vīgants” ir publiskas personas kapitālsabiedrība, kurā 100 % kapitāla daļas pieder Jēkabpils novada pašvaldībai, turpmāk – Pašvaldība, SIA “Vīgants” atrodas pilnīgā Pašvaldības kontrolē un īpašumā. SIA “Vīgants” darbojas saskaņā ar statūtiem, noslēgtajiem līgumiem un Jēkabpils novada domes lēmumiem, veicot Pašvaldības funkcijas, kas izriet no likuma “Par pašvaldībām”.

SIA “Vīgants” tika dibināts ar mērķi veikt no Pašvaldības izrietošo autonomo funkciju efektīvu un kvalitatīvu pakalpojumu nodrošināšanu Jēkabpils novada Salas un Sēlpils pagasta iedzīvotājiem, uzņēmumiem un juridiskā personām, tai skaitā, Pašvaldības un Pašvaldību iestāžu pakalpojumu nodrošināšanai.

SIA “Vīgants” uz līguma pamata veic no Pašvaldības autonomo funkciju izpildes izrietošus pārvaldes uzdevumus:

  1. daudzdzīvokļu dzīvojamo māju apsaimniekošana un pārvaldīšana;
  2. sadzīves atkritumu apsaimniekošana;
  3. ūdensapgāde, kanalizācija, notekūdeņu savākšana, novadīšana un attīrīšana;
  4. siltumapgādes pakalpojumu organizēšana;
  5. teritorijas labiekārtošana un sanitārās tīrības nodrošināšana;
  6. ielu un ceļu ikdienas uzturēšanas darbu veikšana.