Ielu un ceļu uzturēšana

SIA “Vīgants” ar Jēkabpils novada pašvaldību ir noslēgusi pakalpojumu līgumu par Jēkabpils novada Salas un Sēlpils pagastu ielu un ceļu uzturēšanu.

Jēkabpils novada Salas un Sēlpils pagastā liela daļa pašvaldības autoceļu ir ar grants segumu, kas regulāri tiek atjaunoti veicot ceļu greiderēšanu. Pašvaldības ceļu un ielu kopgarums Salas pagastā ir 97.633 km (ceļi 82.15 km un ielas 15.483 km), Sēlpils pagastā 75.528 km (ceļi 70.68 km un ielas 4.848 km). Pašvaldības autoceļi šķērso 12 tiltus.

Pamatojoties uz sastādīto Jēkabpils novada pašvaldības mērķdotācijas izlietojuma plānu pašvaldības reģistrēto ceļu un ielu uzturēšanai, Satiksmes ministrija piešķir pašvaldībai noteiktā apmērā finansējumu no Valsts autoceļu fonda programmas. SIA “Vīgants” galvenais uzdevums ir nodrošināt Jēkabpils novada Salas un Sēlpils pagasta ceļu uzturēšanu labā tehniskā stāvoklī, ievērojot normatīvo aktu prasības autoceļu uzturēšanai.

SIA “Vīgants” katru gadu veic iepirkuma procedūru – ielu un autoceļu asfaltbetona seguma remonta darbu veikšanai, kā rezultātā, slēdz līgumu ar zemākās cenas piedāvājumu iesniedzēju, kas atbilsts kvalifikācijas un kvalitātes prasībām.