Atalgojums

 

1. Pielikums
pie SIA “Vīgants” atalgojuma politikas principi

SIA “Vīgants” amatu iedalījums amatu grupās un
informācija par darbinieku mēnešalgas apmēru*
(bruto, euro) uz 04.01.2021.
N.P.K. AMATA PAMATFUNKCIJA AMATA VIETU
SKAITS1
MĒNEŠALGAS
DIAPAZONS
(no-līdz)2
VIDĒJĀ
MĒNEŠALGA
1 Administratīvā funkcija 3 900-1130 1130
2 Grāmatvedības un finanšu funkcija 6 580-1020 820
3 Iekšējais audits - - -
4 Informācijas tehnoloģiju funkcija - - -
5 Juridiskā funkcija 1 1000 1000
6 Komunikācija un sabiedriskās attiecības - - -
7 Lietvedības funkcija - - -
8a Pamatdarbības funkcija (māju apsaimniekošana) 7 710-990 850
8b Pamatdarbības funkcija (siltumenerģijas ražošana un realizācija) – akorda algas apmaksa 8 saskaņā ar aprēķinu** saskaņā ar aprēķinu**
9 Personālvadības funkcija - - -
10 Saimnieciskā funkcija 9 600-790 690
11 Sekretariāta funkcija - - -
12 Pamatdarbības tehniskais nodrošinājums (transporta nodrošināšana) 8 500-870 670
13 Apsardzes un drošības funkcija (darba aizsardzības speciālists) 0,1 150 150
14 Biznesa attīstības funkcija - - -
15 Kvalitātes vadības funkcija - - -
KOPĀ 41,1 X X

*Informācija sagatavota atbilstoši Ministru kabineta 2016. gada 12. aprīļa noteikumiem Nr. 225 “Kārtība, kādā tiek publiskota informācija par amatpersonu (darbinieku) atlīdzības noteikšanas kritērijiem un darba samaksas apmēru sadalījumā pa amatu grupām” 4. pielikums.

**Akorda alga tiek aprēķināta, ņemot vērā Darba likuma 62. panta otrās daļas otro teikumu, Labklājības ministrijas aprēķinātās četru veidu normālā darba laika ietvaros minimālās stundas tarifa likmes pa mēnešiem attiecīgajam gadam http://www.lm.gov.lv/lv/index.php?option=com_content&view=article&id=80635

ATALGOJUMA POLITIKAS PRINCIPI