Izsoles

Publicēts mājaslapā 01.06.2020.

PAZIŅOJUMS PAR NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA MUTISKO IZSOLI

SIA “Vīgants” 25.05.2020. valdes sēdē pieņēma lēmumu Nr. 2/2020 “Par nekustamā īpašuma Ošānu ielā 13-10, Ošāni, Salas pagasts, Salas novads pārdošanu un izsoles rīkošanu”.

Izsolāmās mantas nosaukums, atrašanās vieta, kadastra numurs un īpašnieks:
 • Nekustamais īpašums Ošānu ielā 13-10, Ošāni, Salas pagasts, Salas novads, kadastra Nr. 56869000017. Īpašnieks: SIA “Vīgants”, reģ.Nr. 55405000931.
Izsoles organizētāja nosaukums un informāciju par izsoles noteikumiem:
Izsolāmā Īpašuma apskates vieta:
 • Izsoles dalībniekam ir tiesības apskatīt pārdodamo Īpašumu iepriekš zvanot pa tālruni 29169675.
Pieteikumu reģistrācijas un izsoles vieta un laiks:
 • Izsoles dalībniekiem, kuri vēlas piedalīties izsolē līdz 01.07.2020. plkst. 15.00 jāreģistrējas un jāiesniedz Nolikumā minētie dokumenti SIA “Vīgants”, 205.kab., adrese: Susējas iela 9, Sala, Salas pagastā, Salas novadā, LV-5230, iepriekš zvanot pa tālruni: 26162933.
 • Izsole notiks 2020. gada 2. jūlijā, plkst. 10.00, SIA “Vīgants”, 2. stāvā - 205. kab., adrese: Susējas iela 9, Sala, Salas pagastā, Salas novadā.
Izsolāmās mantas nosacītā cena, izsoles solis, nodrošinājuma apmērs un iemaksas kārtība:
 1. Izsoles nosacītā cena EUR 900.00 (deviņi simti euro).
 2. Izsoles solis: EUR 100.00 (viens simts euro).
 3. Izsoles nodrošinājums EUR 90.00 (deviņdesmit euro).
 4. Nodrošinājums jāiemaksā: līdz 01.07.2020., SIA “Vīgants”, Reģ. Nr. 55405000931, norēķinu kontā: AS “Swedbank”, konta Nr. LV75HABA0551029693471, ar atzīmi: izsolei - Ošānu iela 13-10, Ošāni, Salas pag., Salas nov.
 5. Izsoles veids: atklāta mutiska izsole ar augšupejošu soli.
 6. Lietu tiesības, kas apgrūtina nekustamo īpašumu: skatīt izsoles noteikumos.
 7. Samaksas kārtība par nekustamo īpašumu: 7 darba dienu laikā no izsoles dienas. (skatīt Nolikumu)

Jautājumu gadījumā zvanīt: +371 26162933.

Pieteikuma veidlapa

Noteikumi