Izsoles

Sludinājums par nekustamā īpašuma Biržu ielā 5-5, Birži, Salas pagasts, Jēkabpils novads, kadastra Nr. 56869009226, izsoli

 

SIA “Vīgants” 18.07.2023., valdes sēdē pieņēma lēmumu “Par nekustamā īpašuma Biržu ielā 5-5, Birži, Salas pagasts, Jēkabpils novads, pārdošanu un izsoles rīkošanu”.

Izsolāmās mantas nosaukums, atrašanās vieta, kadastra numurs un īpašnieks:

Nekustamais īpašums Biržu ielā 5-5, Birži, Salas pagasts, Jēkabpils novads, kadastra Nr. 56869009226. Īpašnieks: SIA “Vīgants”, reģ.Nr.  55405000931.

Izsoles organizētāja nosaukums un informāciju par izsoles noteikumiem:

Izsoli rīko SIA “Vīgants” izsoles komisija. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties SIA “Vīgants” mājas lapā: www.vigants.lv  vai klātienē: Susējas ielā 9, Sala, Jēkabpils nov., 205.kabinetā, iepriekš zvanot 26162933.

Izsolāmā Īpašuma apskates vieta:

Izsoles dalībniekam ir tiesības apskatīt pārdodamo Īpašumu iepriekš zvanot pa tālruni: 26249834 (Gaļina).

Pieteikumu reģistrācijas un izsoles vieta un laiks:

Izsoles dalībniekiem, kuri vēlas piedalīties izsolē līdz 29.08.2023. plkst. 15:00 ir jāreģistrējas un jāiesniedz Nolikumā minētie dokumenti SIA “Vīgants”, 205.kab., adrese: Susējas iela 9, Sala, Salas pagastā, Jēkabpils novadā, LV-5230, iepriekš zvanot pa tālruni: 26162933.

Izsole notiks 2023.gada 30.augustā, plkst. 14:00, SIA “Vīgants”, 2.stāvā - 205.kab., adrese: Susējas iela 9, Sala, Salas pagastā, Jēkabpils novadā.

Izsolāmās mantas nosacītā cena, izsoles solis, nodrošinājuma apmērs un iemaksas kārtība:

 1. Izsoles nosacītā cena EUR 2 000,00 (divi tūkstoši euro).
 2. Izsoles solis: EUR 100.00 (viens simts euro).
 3. Izsoles nodrošinājums EUR 200,00 (divi simti euro)
 4. Nodrošinājums jāiemaksā: līdz 29.08.2023., plkst. 15:00,  SIA “Vīgants”, Reģ. Nr. 55405000931, norēķinu kontā: AS “Swedbank”, konta Nr. LV75HABA0551029693471, ar atzīmi: izsolei - Biržu ielā 5-5, Birži, Salas pagasts, Jēkabpils novads.
 5. Izsoles veids: atklāta mutiska izsole ar augšupejošu soli.
 6. Samaksas kārtība par nekustamo īpašumu: 7 darba dienu laikā no izsoles dienas. (skatīt Nolikumu)

Persona, kurai ir pirmpirkuma tiesības, jāpiesakās atbilstoši Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā noteiktajā kārtībā.

Jautājumu gadījumā zvanīt 26162933.

PIETEIKUMA VEIDLAPA

NOTEIKUMI

Publicēts: 21.07.2023.


Sludinājums par nekustamā īpašuma Biržu ielā 5-5, Birži, Salas pagasts, Jēkabpils novads, kadastra Nr. 56869009226, izsoli

SIA “Vīgants” 24.11.2022., valdes sēdē pieņēma lēmumu “Par nekustamā īpašuma Biržu ielā 5-5, Birži, Salas pagasts, Jēkabpils novads, pārdošanu un izsoles rīkošanu”.

Izsolāmās mantas nosaukums, atrašanās vieta, kadastra numurs un īpašnieks:

Nekustamais īpašums Biržu ielā 5-5, Birži, Salas pagasts, Jēkabpils novads, kadastra Nr. 56869009226. Īpašnieks: SIA “Vīgants”, reģ.Nr.  55405000931.

Izsoles organizētāja nosaukums un informāciju par izsoles noteikumiem:

Izsoli rīko SIA “Vīgants” izsoles komisija. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties SIA “Vīgants” mājas lapā: www.vigants.lv  vai klātienē: Susējas ielā 9, Sala, Jēkabpils nov., 205.kabinetā, iepriekš zvanot 26162933.

Izsolāmā Īpašuma apskates vieta:

Izsoles dalībniekam ir tiesības apskatīt pārdodamo Īpašumu iepriekš zvanot pa tālruni 29169675.

Pieteikumu reģistrācijas un izsoles vieta un laiks:

Izsoles dalībniekiem, kuri vēlas piedalīties izsolē līdz 03.01.2023. plkst. 12:00 ir jāreģistrējas un jāiesniedz Nolikumā minētie dokumenti SIA “Vīgants”, 205.kab., adrese: Susējas iela 9, Sala, Salas pagastā, Jēkabpils novadā, LV-5230, iepriekš zvanot pa tālruni: 26162933.

Izsole notiks 2023.gada 4.janvārī, plkst. 10:00, SIA “Vīgants”, 2.stāvā - 205.kab., adrese: Susējas iela 9, Sala, Salas pagastā, Jēkabpils novadā.

Izsolāmās mantas nosacītā cena, izsoles solis, nodrošinājuma apmērs un iemaksas kārtība:

 1. Izsoles nosacītā cena EUR 2 000,00 (divi tūkstoši euro).
 2. Izsoles solis: EUR 100.00 (viens simts euro).
 3. Izsoles nodrošinājums EUR 200,00 (divi simti euro)
 4. Nodrošinājums jāiemaksā: līdz 03.01.2023., SIA “Vīgants”, Reģ. Nr. 55405000931, norēķinu kontā: AS “Swedbank”, konta Nr. LV75HABA0551029693471, ar atzīmi: izsolei - Biržu ielā 5-5, Birži, Salas pagasts, Jēkabpils novads.
 5. Izsoles veids: atklāta mutiska izsole ar augšupejošu soli.
 6. Samaksas kārtība par nekustamo īpašumu: 7 darba dienu laikā no izsoles dienas. (skatīt Nolikumu)

Persona, kurai ir pirmpirkuma tiesības, jāpiesakās atbilstoši Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā noteiktajā kārtībā.

Jautājumu gadījumā zvanīt 26162933.

Pieteikuma veidlapa

NOTEIKUMI

Publicēts: 30.11.2022.


PAZIŅOJUMS PAR NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA MUTISKO IZSOLI

SIA “Vīgants” 25.05.2020. valdes sēdē pieņēma lēmumu Nr. 2/2020 “Par nekustamā īpašuma Ošānu ielā 13-10, Ošāni, Salas pagasts, Salas novads pārdošanu un izsoles rīkošanu”.

Izsolāmās mantas nosaukums, atrašanās vieta, kadastra numurs un īpašnieks:
 • Nekustamais īpašums Ošānu ielā 13-10, Ošāni, Salas pagasts, Salas novads, kadastra Nr. 56869000017. Īpašnieks: SIA “Vīgants”, reģ.Nr. 55405000931.
Izsoles organizētāja nosaukums un informāciju par izsoles noteikumiem:
Izsolāmā Īpašuma apskates vieta:
 • Izsoles dalībniekam ir tiesības apskatīt pārdodamo Īpašumu iepriekš zvanot pa tālruni 29169675.
Pieteikumu reģistrācijas un izsoles vieta un laiks:
 • Izsoles dalībniekiem, kuri vēlas piedalīties izsolē līdz 01.07.2020. plkst. 15.00 jāreģistrējas un jāiesniedz Nolikumā minētie dokumenti SIA “Vīgants”, 205.kab., adrese: Susējas iela 9, Sala, Salas pagastā, Salas novadā, LV-5230, iepriekš zvanot pa tālruni: 26162933.
 • Izsole notiks 2020. gada 2. jūlijā, plkst. 10.00, SIA “Vīgants”, 2. stāvā - 205. kab., adrese: Susējas iela 9, Sala, Salas pagastā, Salas novadā.
Izsolāmās mantas nosacītā cena, izsoles solis, nodrošinājuma apmērs un iemaksas kārtība:
 1. Izsoles nosacītā cena EUR 900.00 (deviņi simti euro).
 2. Izsoles solis: EUR 100.00 (viens simts euro).
 3. Izsoles nodrošinājums EUR 90.00 (deviņdesmit euro).
 4. Nodrošinājums jāiemaksā: līdz 01.07.2020., SIA “Vīgants”, Reģ. Nr. 55405000931, norēķinu kontā: AS “Swedbank”, konta Nr. LV75HABA0551029693471, ar atzīmi: izsolei - Ošānu iela 13-10, Ošāni, Salas pag., Salas nov.
 5. Izsoles veids: atklāta mutiska izsole ar augšupejošu soli.
 6. Lietu tiesības, kas apgrūtina nekustamo īpašumu: skatīt izsoles noteikumos.
 7. Samaksas kārtība par nekustamo īpašumu: 7 darba dienu laikā no izsoles dienas. (skatīt Nolikumu)

Jautājumu gadījumā zvanīt: +371 26162933.

Pieteikuma veidlapa

Noteikumi

Publicēts: 01.06.2020.