Pretkorupcijas pasākumu plāns

APSTIPRINU
SIA „Vīgants” valdes locekle

______________________ R.Audriņa
Salas novada Salas pagastā
2019.gada 19.decembrī

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Vīgants” pretkorupcijas pasākumu plāns
2019.-2022. gadam
N.P.K. Funkcijas Korupcijas risks Korupcijas risku izvērtējums Piedāvātie pretkorupcijas pasākumi Atbildīgā persona Pasākuma ieviešanas termiņš
Iespējamība Seku nozīmība
1 Budžeta līdzekļu racionāla izmantošana, plānošana un tā izlietojums atbilstoši apstiprinātajam SIA „Vīgants” budžetam.

1. Neatļauta rīcība ar SIA „Vīgants” finanšu līdzekļiem vai mantu.

2. Iespējama līdzekļu izšķērdēšana.

augsta augsta

1. Finanšu līdzekļu izlietošana saskaņā ar apstiprināto budžetu un budžeta izpildes plānu.

2. Budžeta izpildes analīze un kontrole.

Valdes locekle

Grāmatvedības nodaļa

pastāvīgi
2 Saimniecības procesu vešana (mantas izmantošana, inventāra uzskaite, utml.) SIA “Vīgants” īpašumā esošās mantas izmantošanas kārtības noteikšana Neatļauta rīcība ar SIA “Vīgants” lietošanā, glabāšanā nodotu mantu vai finanšu līdzekļiem. zema vidēja

1. Ikgadējo un ārkārtas inventarizāciju organizēšana.

2. Mantas izmantošana, inventāra uzskaite, kārtības izstrāde un regulāra pilnveidošana.

3. Atskaites par mantas izlietošanu un saglabāšanu.

4.Grāmatvedības un iekšējo auditu pārbaudes.

5. Ikgadējā inventarizācijas veikšana

Grāmatvedības nodaļa pastāvīgi
3 Iepirkuma procedūru organizēšana

1. Personiskā labuma gūšana.

2. Interešu konflikts iepirkuma komisijā.

3. Prettiesiska rīcība iepirkumu procedūrā ar mērķi gūt labumu sev vai citām personām.

augsta augsta

1. Identificēt korupcijas riskus iepirkumu procesā.

2. Neizpaust konfidenciālo informāciju.

3. Nodrošināt iepirkumu dokumentācijas pieejamību pretendentiem elektroniskā veidā.

4. Iepirkuma komisiju darbības caurspīdīguma nodrošināšana, informējot par iepirkumu komisijas sēdēm mājas lapā, nodrošinot iespēju lielākam interesentu skaitam tajās piedalīties (atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam)

Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs pastāvīgi
4 Ārpus iepirkumu procedūras veikto iepirkumu organizēšana Darbinieka, amatpersonas, ietekmēšana nolūkā panākt personai labvēlīga lēmuma pieņemšanu. augsta augsta

1. Ārpus iepirkumu procedūras veikto iepirkumu uzraudzība.

2. Pakalpojumiem vai precēm, kurām ir pieejamas alternatīvas tirgū, veikt cenu izpēti un cenu aptaujas, veicot pirkumu ne tikai pēc zemākās cenas, bet arī pēc kvalitātes kritērijiem.

3. Piedāvājumu analīze.

Valdes locekle

Struktūrvienības vadītāji

regulāri
5 Darbs ar ierobežotas pieejamības informāciju Ierobežotas pieejamības informācijas nesankcionēta izpaušana zema augsta Izglītot darbiniekus par darbu ar ierobežotas pieejamības informāciju. Valdes locekle pastāvīgi
6 Valsts pārvaldes principu ievērošana SIA „Vīgants” pārstāvībā attiecībās ar fiziskām un juridiskā personām Iespējamo korupcijas attiecību veidošanās, īstenojot valsts pārvaldes funkciju. zema vidēja

1. Samērīga privātpersonas tiesību un tiesisko interešu ievērošana.

2. Atklātības ievērošana pret privātpersonu un sabiedrību.

3. Privātpersonu datu aizsardzības nodrošināšana.

4. Uzlabot sabiedrībai sniedzamo pakalpojumu kvalitāti un efektivitāti.

5. Regulāri informēt sabiedrību par SIA „Vīgants” darbību.

Valdes locekle

Struktūrvienību un nodaļu vadītāji, speciālisti

pastāvīgi
7 Personāla atlase un cilvēkresursu vadība, Korupcijas risku kontrole

1.Interešu konflikts personāla atlasē.

2.Nepietiekamas kvalifikācijas darbinieku pieņemšana darbā 

3.Interešu konflikts savienojot amatus SIA „Vīgants” darbā ar darbu citā iestādē.

4.Korupcijas risks amata izpildē

zema vidēja

1. Kontrolēt strādājošo amatpersonu, kurām ir valsts amatpersonas statuss, amatu savienošanu un nenonākšanu interešu konflikta situācijā.

2. Informēt jaunos darbiniekus par interešu konflikta, ētikas jautājumiem un ierobežojumiem amatu savienošanā.

3. Apzināt amatus, kas pakļaujas korupcijas riskam, un izglītot to darbiniekus.

4. Nodrošināt personāla atlases īstenošanu atbilstošo amata aprakstos norādītajām prasībām un kritērijiem.

5. Veikt amatu izvērtēšanu, nodrošināt darba līgumu un amata aprakstu aktualizēšanu.

6. Informēt amatpersonas par valsts amatpersonu pienākumiem.

7. Organizēt darbiniekiem apmācības par korupcijas novēršanas jautājumiem.

Valdes locekle

Jurists

Lietvede

pastāvīgi
8 Uzvedības standartu un ētiskas rīcības kritēriju ievērošanas nodrošināšana Darbinieku iespējamā nonākšana korupcijas situācijās, ja netiek ievēroti uzvedības standarti, ētiskas rīcības kritēriji un ētikas pamatvērtības zema vidēja

1. Kontrolēt, lai darbinieki pildot savus amata pienākumus, ievēro SIA “Vīgants” ētikas kodeksā noteiktos ētikas pamatprincipus.

2. Izglītot darbiniekus par ētikas jautājumiem un piemērot tos darbā.

3. Konsultāciju nodrošināšana par ētiskās rīcības jautājumiem un par iestādes darbībā sastopamo ētisko problēmu risināšanu

valdes locekle pastāvīgi
9 SIA „Vīgants”, administratīvo procesu atklātuma nodrošināšana un apmeklētāju informēšana par iestādes darbību Iespējamās korumpētās vides rašanās, nenodrošinot sabiedrībai informācijas pieejamību par iestādes administratīvajiem procesiem un sniedzamajiem pakalpojumiem zema vidēja

1. Informācijas publiskošana, t.sk. SIA „Vīgants” mājas lapas sadaļas regulāra aktualizēšana, sabiedrības informēšana ar masu mēdiju starpniecību (izņemot ierobežotas pieejamības informāciju)

2. Tikšanās ar iedzīvotājiem/iedzīvotāju konsultatīvo padomju pārstāvjiem, apspriežot iedzīvotājiem svarīgus jautājumus.

Valdes locekle pastāvīgi