Namu apsaimniekošana

SIA „Vīgants” tika dibināts ar mērķi nodrošināt Jēkabpils novada Salas un Sēlpils pagastā dzīvojamā fonda un daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pārvaldīšanu un apsaimniekošanu un tām piesaistīto teritoriju apsaimniekošanu, tādējādi novēršot tirgus nepilnības.

SIA “Vīgants” pārvalda un apsaimnieko 65 daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas un dzīvojamās mājas, kurās ir 1057 dzīvokļu īpašumi, ar kopējo platību 47 454,61 m2. No visiem dzīvokļu īpašumiem 304 dzīvokļi atrodas Jēkabpils novada pašvaldības īpašumā un 753 ir privāti dzīvokļi.

Dzīvojamo māju apsaimniekošana ir svarīga nozare Jēkabpils novada Salas un Sēlpils pagasta attīstībai un drošībai, jo ēkas, kas atstātas bez pārvaldīšanas un apsaimniekošanas var kļūt bīstamas, ņemot vērā, ka ēkās ir gāzesvadi, ūdensapgādes sistēmas, līdz ar to, neapsaimniekojot šādas ēkas, var tikt apdraudēta sabiedrības drošība un sanitārā tīrība. Dzīvojamo māju apsaimniekošana un pārvaldīšana ir nozīmīga ne tikai no sakārtota novada teritorijas viedokļa, bet arī no sociālo pakalpojumu sniegšanas viedokļa. SIA “Vīgants”, ar Jēkabpils novada domes lēmumu, izīrē dzīvokļus Salas un Sēlpils pagastu iedzīvotājiem, par ko SIA “Vīgants” slēdz apsaimniekošanas līgumus.

Maksa par daudzdzīvokļu dzīvojamo māju uzturēšanu un apsaimniekošanu tiek noteikta vadoties pēc Ministru kabineta noteikumiem Nr. 408 “Dzīvojamās mājas pārvaldīšanas un apsaimniekošanas maksas aprēķināšanas noteikumi” un ir apstiprināti ar pašvaldības domes lēmumu. Šobrīd apsaimniekošanas un uzturēšanas maksa par 1 m2 ir no 0,18 līdz 0,29 EUR atkarībā no mājas tehniskā stāvokļa.

 

Maksa noteikta pamatojoties uz Salas novada pašvaldības 2018. gada 31.maija lēmumu Nr.127, Nr.128,  2018.gada 25.oktobra lēmumu Nr.256, Nr.255, 2018.gada 29.novembra lēmumu Nr.282, Nr.283 un 2022.gada 15.oktobra paziņojumiem par dzīvojamo māju apsaimniekošanas maksas noteikšanu un darba tāmes sastādīšanu 2023.gadam.