Namu apsaimniekošana

SIA „Vīgants” tika dibināts ar mērķi nodrošināt Jēkabpils novada Salas un Sēlpils pagastā dzīvojamā fonda un daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pārvaldīšanu un apsaimniekošanu un tām piesaistīto teritoriju apsaimniekošanu, tādējādi novēršot tirgus nepilnības.

SIA “Vīgants” pārvalda un apsaimnieko 63 daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas un dzīvojamās mājas, ar kopējo platību 88924,7 m2, kurās ir 1057 dzīvokļu īpašumi. No visiem dzīvokļu īpašumiem 277 dzīvokļi atrodas Jēkabpils novada pašvaldības īpašumā un 780 ir privāti dzīvokļi. 

SIA “Vīgants” pārvalda un apsaimnieko vienu sociālo dzīvojamo māju ar kopējo platību 405,70 m2.

Dzīvojamo māju apsaimniekošana ir svarīga nozare Jēkabpils novada Salas un Sēlpils pagasta attīstībai un drošībai, jo ēkas, kas atstātas bez pārvaldīšanas un apsaimniekošanas var kļūt bīstamas, ņemot vērā, ka ēkās ir gāzesvadi, ūdensapgādes sistēmas, līdz ar to, neapsaimniekojot šādas ēkas, var tikt apdraudēta sabiedrības drošība un sanitārā tīrība. Dzīvojamo māju apsaimniekošana un pārvaldīšana ir nozīmīga ne tikai no sakārtota novada teritorijas viedokļa, bet arī no sociālo pakalpojumu sniegšanas viedokļa. SIA “Vīgants”, ar Jēkabpils novada domes lēmumu, izīrē dzīvokļus Salas un Sēlpils pagastu iedzīvotājiem, par ko SIA “Vīgants” slēdz apsaimniekošanas līgumus.

Maksa par daudzdzīvokļu dzīvojamo māju uzturēšanu un apsaimniekošanu tiek noteikta vadoties pēc Ministru kabineta noteikumiem Nr. 408 “Dzīvojamās mājas pārvaldīšanas un apsaimniekošanas maksas aprēķināšanas noteikumi” un ir apstiprināti ar pašvaldības domes lēmumu. Šobrīd apsaimniekošanas un uzturēšanas maksa (tajā skaitā uzkrājuma izcenojums) par 1 m2 ir no 0,28 līdz 0,65 EUR atkarībā no mājas tehniskā stāvokļa.

 

Maksa noteikta pamatojoties uz 2023.gada 15.oktobra paziņojumiem par dzīvojamo māju apsaimniekošanas maksas noteikšanu un darba tāmes sastādīšanu 2024.gadam.