Trauksmes celšanas kārtība

Trauksmes celšana ir ikviena iespēja veicināt likumīgu, godprātīgu, atklātu un pārredzamu iestādes darbību, izmantojot tiesības brīvi paust savu viedokli, kā arī novērst pārkāpumus un kaitējumu sabiedrības interesēm.

Trauksmes celšanas iespēja Latvijā tika ieviesta līdz ar Trauksmes celšanas likuma spēkā stāšanos 2019. gada 1. maijā. Kopš 2022. gada 4. februāra Latvijā spēkā ir jauns Trauksmes celšanas likums, kas pārņem ES Trauksmes cēlēju direktīvu.

Par trauksmes cēlēju ir uzskatāma fiziska persona, kura sniedz informāciju par iespējamu pārkāpumu, kas var kaitēt sabiedrības interesēm, ja persona šo informāciju uzskata par patiesu un tā gūta, veicot darba pienākumus vai dibinot tiesiskās attiecības, kas saistītas ar darba pienākumu veikšanu, vai esot praksē, un kurai šīs informācijas sniegšanas dēļ varētu tikt radītas nelabvēlīgas sekas.

Par trauksmes celšanu nav uzskatāma ziņošana tikai par personīgu interešu aizskārumu, apzināti nepatiesu ziņu sniegšana, valsts noslēpumu saturošas informācijas izpaušana, kā arī ziņošana par citu Trauksmes celšanas likuma 3.panta trešajā daļā minēto informāciju.

TRAUKSMES CĒLĒJA ZIŅOJUMA IZSKATĪŠANA SIA “VĪGANTS” NOTIEK SASKAŅĀ AR:

Trauksmes celšanas likumu

Iekšējā trauksmes celšanas kārtības noteikumiem

Trauksmes cēlējs informāciju par iespējamu pārkāpumu sniedz saskaņā ar trauksmes cēlēja ziņojuma veidlapu, kuru iesniedz:

  1. nosūtot uz e – pasta adresi: jurists@vigants.lv un norādot, ka tas ir “trauksmes cēlēja ziņojums“.
  2. nosūtot  pa pastu ar norādi “Trauksmes ziņojums” uz adresi:  Susējas iela 9, Sala, Salas pag.,  Jēkabpils nov., LV-5230.
  3. Trauksmes cēlēja ziņojumu var iesniegt personīgi Atbildīgajai personai, brīvā formā ar norādi “trauksmes cēlēja ziņojums “.
  4. elektroniski bez droša elektroniskā paraksta valsts pārvaldes pakalpojumu portālā www.latvija.lv vai tīmekļvietnē www.trauksmescelejs.lv, ja ziņojumu iesniedz un personas identitāti pārbauda, izmantojot tiešsaistes formas, kuras pieejamas portālā un tīmekļvietnē.
  5. Nodarbinātais var celt trauksmi arī citos veidos, kas nav noteikti šajā kārtībā.

Ja trauksmes celšanas ziņojumā ietvertā jautājuma izskatīšana pilnībā vai daļā būs SIA “Vīgants”  kompetencē, Sabiedrība izvērtēs ziņojuma pirmšķietamo atbilstību Trauksmes celšanas likumā noteiktajām trauksmes celšanas pazīmēm - ir vai nav atzīstams par trauksmes cēlēja ziņojumu, un pieņems par to lēmumu. Savukārt, ja trauksmes celšanas ziņojums nebūs SIA “Vīgants” kompetencē, tā septiņu dienu laikā no iesnieguma saņemšanas dienas pārsūtīs iesniegumu izskatīšanai pēc piekritības un informēs par to trauksmes cēlēju. Pēc trauksmes celšanas ziņojuma izskatīšanas pēc būtības, trauksmes cēlējs tiks informēts par ziņojuma izskatīšanas rezultātu.

Kontaktinformācija:

Atbildīgā persona:

Antra Aldiņa, SIA “Vīgants” juriste

26445828, e-pasts: jurists@vigants.lv

Vairāk par trauksmes celšanu var uzzināt Valsts kancelejas tīmekļvietnē www.trauksmescelejs.lv

Iekšējā trauksmes celšanas kārtības noteikumi

Trauksmes cēlēja ziņojuma veidlapa