Ūdenssaimniecība

SIA “Vīgants” uz sabiedrisko pakalpojumu līguma pamata nodrošina Jēkabpils novada Salas un Sēlpils pagastu iedzīvotājus – ar ūdensapgādes, kanalizācijas, notekūdeņu savākšanu, novadīšanu un attīrīšanu.

SIA “Vīgants” galvenie pienākumi:

  1. ūdens ieguve, ražošana (atdzelžošana, attīrīšana) un novadīšana ūdensvada tīklā;
  2. dzeramā ūdens padeve no ūdens ražošanas (sagatavošanas) vietas līdz pakalpojumu lietotājam;
  3. notekūdeņu savākšana no pakalpojumu lietotāja un novadīšana kanalizācijas tīklā līdz attīrīšanas iekārtām;
  4. notekūdeņu bioloģiskā attīrīšana un novadīšana līdz izvadīšanas vietai ūdenstilpnē;
  5. norēķinu veikšana ar iedzīvotājiem par komunālajiem pakalpojumiem u.c.

Ar dzeramo ūdeni tiek apgādāti Salas un Sēlpils pagastu iedzīvotāji, pašvaldību iestādes un uzņēmumi. Ūdens tiek ņemts no 7 artēziskajiem urbumiem un tiek apstrādāts atdzelžošanas stacijās, kuras ir piecas, un nogādāts patērētājiem pa ūdensvadu tīkliem, kuru kopējais garums ir 39,072 km.

Notekūdeņu savākšanas un novadīšanas kanalizācijas tīklu kopējais garums ir 21,48 km, piecas notekūdeņu pārsūknēšanas stacijas un piecas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas.

Maksa par aukstā ūdens piegādi un kanalizācijas notekūdeņu novadīšanu

Pakalpojums Par 1 m3 EUR

Aukstā ūdens piegāde

1,08

Kanalizācijas notekūdeņu novadīšana

1,21
Kopā 2,29

(Cenas norādītas ar PVN)

Ūdensapgādes un kanalizācijas notekūdeņu novadīšanas patēriņa norma, ja dzīvoklī vai privātmājā nav uzstādīts ūdens patēriņa skaitītājs – 6,0 m3 par vienu personu mēnesī.

Maksa par ūdensapgādi un kanalizācijas notekūdeņu novadīšanu noteikta pamatojoties uz Jēkabpils novada domes lēmumu Nr. 406., no 26.05.2022. (protokols Nr.11, 9.§).