Informācija dzīvojamo telpu īrniekiem

09:34, 31.Augusts, 2022 , Dažādi
Informācija dzīvojamo telpu īrniekiem

Ievērojot Saistošo noteikumu par Jēkabpils novada pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu izīrēšanas kārtību 6.punktu, dzīvojamo telpu īrniekus, trīs mēnešu pirms īres līguma beigu termiņa aicinām iesniegt iesniegumu adresētu Jēkabpils novada pašvaldības Dzīvokļu sadales komisijai, ar lūgumu pagarināt dzīvojamās telpas īres līgumu, ja vienlaikus izpildās šādi nosacījumi:

  • persona īrē attiecīgo dzīvojamo telpu vai bijusi iemitināta tajā kā ģimenes loceklis;
  • dzīvojamās telpas īrniekam nav īres maksas parāds, kas pārsniegtu divu mēnešu īres maksas apmēru;
  • dzīvojamās telpas īrniekam, atbilstoši dzīvojamās telpas īres līguma nosacījumiem, nav kavēti ar dzīvojamās telpas lietošanu saistītie maksājumi ilgāk kā divus mēnešus;
  • nav saņemta informācija par pārkāpumiem normatīvajos aktos vai dzīvojamās telpas īres līgumā ietvertajos ar dzīvojamās telpas lietošanu saistītajos noteikumos.

Iesnieguma veidlapas pieejamas Salas pagasta pārvaldē, Susējas ielā 9, Salā;  Biržu ielā 11 (2. stāvā), Biržos; Ošānu ielā 14-1, Ošānos un Jēkabpils novada pašvaldības tīmekļa vietnē. Ja līguma termiņš netiks pagarināts, īrniekam  jāraksta iesniegums par dzīvojamo telpu atbrīvošanu un atslēgas jānodod SIA “Vīgants” Susējas ielā 9, Salā, Salas pagastā, Jēkabpils  novadā.

Dzīvojamās telpas īres līgumi, kuri noslēgti līdz šo saistošo noteikumu spēkā stāšanās brīdim un kuros nav norādīts līguma termiņš, ir jāpārslēdz ne vēlāk kā līdz 2026.gada 31.decembrim, iesniedzot iesniegumu pašvaldībā.